derpt.gov.mm

Department of Education Research, Planning and Training

မျှော်မှန်းချက်

ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒမှာ အခြေခံပညာသင်ရိုး ညွှန်းတမ်း၊

ရည်မှန်းချက်

သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အညွှန်းဘောင်များနှင့်အညီ အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် သင်ရိုး မာတိကာများ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေး၊

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

အခြေခံပညာအဆင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ရိုးမာတိကာများ ခေတ်နှင့်အညီ အဆင့် မြှင့်တင်ခြင်း။

ဖွဲ့စည်းပုံ

မျှော်မှန်းချက် (Vision)

ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒမှာ အခြေခံပညာသင်ရိုး ညွှန်းတမ်း၊ သင်ရိုးမာတိကာများကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ သုတေသနရလဒ်များနှင့် တိကျမှန်ကန်သော ပညာရေးစာရင်းအင်း၊ သတင်းအချက် အလက်များကို အသုံးပြု၍ ပညာရေးစီမံကိန်းများ‌ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ရှိ ဆရာ၊ဆရာမများနှင့် ပညာရေးဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြင့်စေခြင်းခြင်းဖြင့် လည်းကောင်းနိုင်ငံတော်၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုစေရန် ဖြစ် ပါသည်။

ရည်မှန်းချက် (Objectives)

လုပ်ငန်းတာဝန်များ (Mission)

  • အခြေခံပညာအဆင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ရိုးမာတိကာများ ခေတ်နှင့်အညီ အဆင့် မြှင့်တင်ခြင်း။
  • နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ နိုင်ငံတကာပညာရေး သင်ရိုးညွှန်းတမ်း များကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို ပြင်ဆင်မွမ်းမံရေးဆွဲခြင်း၊ ပညာရေး လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းများကိုဆောင်ရွက်ခြင်း။
    အခြေခံပညာ‌
  • ကျောင်းသုံးစာအုပ်များ၊ ဆရာလက်စွဲများ၊ လုပ်ငန်းပေးစာအုပ်များ ပြုစု ရေးသားခြင်း၊ သင်ကြားသင်ယူမှု အထောက်အကူပစ္စည်းများပြုစုထုတ်ဝေခြင်း။